Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Raamatunäitus "Paljon onnea, naapurit!"Raamatunäitus "Paljon onnea, naapurit!"30. novem­brist 28. det­sem­bri­ni Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Paljon onnea, naa­pu­rit!”.

Raa­matunäi­tus tutvustab meie üle­la­he naaber­maad. Soome saavu­tas ise­seisvuse 6. det­sem­bril 1917 ja sel­l­el aastal tähis­tavad nad 100. sün­nipäe­va. Uud­is­ta­da saab Soome kir­jan­dust, rah­varõi­vaid, rahvuslille ja ‑looma. Sõnas­tiku abi­ga saad sel­geks ka mõned vaja­likud soome­keelsed sõnad.