Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Eesti Rahvus­raa­matukogu soovib tea­da saa­da, mil­lised on raa­matukogude luge­jate ootused e‑väljaannete laenu­tamise osas. Ankee­di esimene osa sisaldab küsimusi e‑raamatute lugemise koh­ta üld­is­elt, teine osa uurib suh­tu­mist e‑raamatute laenu­tamisse.

Ernst & Young Baltic AS poolt koost­atud küsitluse asub aadres­sil https://goo.gl/HgPFfY. Küsimustik on anonüümne ja sel­l­ele vas­t­a­mine võtab ori­en­teeru­valt aega 5–10 min. Küsitlus on avatud kuni 27. det­sem­bri­ni.

Igaühe panus pro­jek­ti on olu­line, sell­eks et läbivi­i­davas uuringus olek­sid esin­datud raa­matukogude külas­ta­jate arva­mused üle kogu Eesti.