(Eesti) Eesti Rahvusraamatukogu küsitlus

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Eesti Rahvus­raa­matukogu soovib tea­da saa­da, mil­lised on raa­matukogude luge­jate oo­tused e‑väljaannete laenu­tamise osas. An­kee­di es­imene osa sisaldab küsimusi e‑raamatute lugemise ko­h­ta üld­is­elt, teine osa uurib suh­tu­mist e‑raamatute laenutamisse.

Ernst & Young Baltic AS poolt koost­atud küsitluse asub aadres­sil https://goo.gl/HgPFfY. Küsimustik on anonüümne ja sel­l­ele vas­t­a­mine võtab ori­en­teeru­valt aega 5–10 min. Küsitlus on avatud kuni 27. detsembrini.

Igaühe panus pro­jek­ti on olu­line, sell­eks et läbivi­i­davas uuringus olek­sid esin­datud raa­matukogude külas­ta­jate ar­va­mused üle kogu Eesti.