Sor­ry, this ent­ry is only avai­lab­le in Esto­nian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve lan­gua­ge.

Ees­ti Rah­vus­raa­ma­tu­ko­gu soo­vib tea­da saa­da, mil­li­sed on raa­ma­tu­ko­gu­de luge­ja­te ootu­sed e-väl­ja­an­ne­te lae­nu­ta­mise osas. Ankee­di esi­me­ne osa sisal­dab küsi­mu­si e-raa­ma­tu­te luge­mise koh­ta üldi­selt, tei­ne osa uurib suh­tu­mist e-raa­ma­tu­te lae­nu­ta­mis­se.

Ernst & Young Bal­tic AS poolt koos­ta­tud küsit­luse asub aad­res­sil https://goo.gl/HgPFfY. Küsi­mus­tik on ano­nüüm­ne ja selle­le vas­ta­mi­ne võtab orien­tee­ru­valt aega 5–10 min. Küsit­lus on ava­tud kuni 27. det­semb­ri­ni.

Iga­ühe panus pro­jek­ti on olu­li­ne, sel­leks et läbi­vii­da­vas uurin­gus olek­sid esin­da­tud raa­ma­tu­ko­gu­de külas­ta­ja­te arva­mu­sed üle kogu Ees­ti.