Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Raamatunäitus "Eestimaa kaunid pühakojad"12.12.2017 kuni 30.01.2018 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus
“Ees­ti­maa kau­nid pühako­jad”.

Meie väike­sel Ees­ti­maal on usku­mat­ult palju erinevaid sakraal­hooneid. Kirikuarhitek­tu­uris aval­dub meie eelkäi­jate ehi­tusko­ge­mus, esteetilised ning krist­likud arusaa­mad.