Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Väljapanek "Soovime Teile kõike hääd!". Vanad jõulukaardid (möödunud sajandi esimesest poolest) Harri Allandi erakogust. Väljapanek "Soovime Teile kõike hääd!". Vanad jõulukaardid (möödunud sajandi esimesest poolest) Harri Allandi erakogust.14.12.2017 kuni 13.01.2018 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek “Soovime Teile kõike hääd!”. Vanad jõu­lukaar­did (möö­dunud sajan­di esime­sest poolest) Har­ri Allan­di erako­gust.

Tänasel inter­ne­ti­a­jas­tul on sõpradele ja sug­u­lastele lihtne jõu­lukaarte saa­ta. Klõps! Ja ongi kena soovi­ga pildike teele saade­tud. Meie prae­gune postkaar­tide väl­japanek annab aimu endis­aegsest kaar­di saat­mise ja saamise rõõ­must. Postkaar­did pärinevad Har­ri Allan­di erako­gust.