(Eesti) Nukitsa konkurss

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Nukitsa konkurssNukitsa konkurssTaas on käi­mas Nuk­it­sa konkurss, et sel­gi­ta­da väl­ja laste kahe vi­imase aas­ta lem­mikkir­janik ja illustraator.
Võistl­e­vad 2016. ja 2017. aastal il­munud al­gupärase lastekir­jan­duse es­ma­trükid. Hääle­ta­da või­vad kuni 16-aas­tased luge­jad, an­des ühe hääle kir­janikutööle (tekst) ja teise hääle kun­st­nikutööle (il­lus­trat­sioonid). Hääle­tamist ko­r­ral­davad ko­ha­likud lap­si teenin­davad raa­matukogud ja hääle­ta­da saab 20. vee­bru­ar­i­ni. Oma hääle saab anda ka elek­tooniliselt — http://www.elk.ee/?page_id=584.

Nuktisa konkurss