Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Nukitsa konkurssNukitsa konkurssTaas on käi­mas Nuk­it­sa konkurss, et sel­gi­ta­da väl­ja laste kahe viimase aas­ta lem­mikkir­janik ja illus­traa­tor.
Võistl­e­vad 2016. ja 2017. aastal ilmunud algupärase lastekir­jan­duse esma­trükid. Hääle­ta­da või­vad kuni 16-aas­tased luge­jad, andes ühe hääle kir­janikutööle (tekst) ja teise hääle kun­st­nikutööle (illus­trat­sioonid). Hääle­tamist kor­ral­davad koha­likud lap­si teenin­davad raa­matukogud ja hääle­ta­da saab 20. vee­bru­ar­i­ni. Oma hääle saab anda ka elek­tooniliselt — http://www.elk.ee/?page_id=584.

Nuktisa konkurss