Piret Mildebergi näitus "Ammuuuseum"12. jaa­nua­rist 27. veebruarini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu mõle­mal kor­ru­sel Piret Mildebergi näi­tus „Ammuuuseum”.

Piret Mildebergi näitus "Ammuuuseum"Kunstnik tut­vus­tab oma näi­tust järg­mi­selt :

Olen sün­di­nud  imeilu­sal loo­duse tär­ka­mise ajal ja tähe­mär­gilt Sõnn.

Lisaks ürg­sele elu­jõule ja tea­ta­vale kon­ser­va­tiiv­su­sele oma­vad Sõnnid ka kal­du­vust asju ja emot­sioone koguda (Wikipedia). Ja kogu­mist mina armas­tan!!! Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gusse tõin osa­kese oma LEHMAKOGUST – mu leh­ma­teema hõl­mab Eesti tar­vaid, India see­busid, Hispaania härgi, Tiibeti jakke – kõiki vei­seid, keda ajast aega aus­ta­tud.

See kogu sai alguse üle 20 aasta tagasi soom­lanna Seija Konkaneni õli­maali visan­dist Kolga kandi leh­mast. Nüüdseks olen ost­nud, vahe­ta­nud ja kin­giks saa­nud väga eri­ne­vaid loo­ma­kesi. Viimati lii­tus mu kar­jaga Piret Ellamaa kaks ime­list len­da­vat klaas­lehma.

Piret Mildebergi näitus "Ammuuuseum"Minu karja on objek­tid vali­tud eran­di­tult minu sub­jek­tiivse meel­di­mise alu­sel ! Lehma‐teema puu­du­tas mind eriti 2013. aas­tal Indias, Gangese äär­ses Varanasis kuuaja­li­ses resi­den­tuu­ris olles. India pühad leh­mad ja vesi­pühv­lid abso­luut­selt vabalt suure linna täna­va­tel toi­me­ta­mas oli vaa­te­pilt, mis sula­tas mu sel­lesse eri­lisse kul­tuuri.

Tänuks neile loo­ma­dele val­mis 27‐pildiline sari Hare Nandi – Varanasi päe­vik.

Piret Mildebergi näitus "Ammuuuseum"Minu Ammuuuseumis on kolm osa :
– pilte, objekte ja raa­ma­tu­il­lust­rat­sioone  Eesti kunst­ni­kelt,
– män­guasju meilt ja mujalt,
– rei­si­mä­les­tusi Indiast, Nepalist ja Hispaaniast.

Oma näi­tu­sega teen kum­mar­duse nen­dele võim­sa­tele loo­ma­dele, kes on inim­konda toit­nud juba 7000 aas­tat.

Pirrus Sassipoja talust, Läsna külast“