(Eesti) Kingitus Eestile: 100 tundi ettelugemist

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Kingitus Eestile: 100 tundi ettelugemist16. vee­bru­ar­il kell 14.00 Jäne­da raa­matuko­gus “Kin­gi­tus Eestile: 100 tun­di et­tel­ugemist”.

ERÜ maaraa­matukogude sek­t­siooni üleskut­sel kin­gi­takse EV-le sün­nipäe­vaks 100 tun­di et­tel­ugemist. Iga et­tel­ugem­ine jääd­vus­tatakse fo­tole, mille ju­urde lisa­takse, kes luges, kel­lele, mida luges ja kui kaua. Fo­tod pos­ti­tatakse Face­boo­ki lehele sell­eks lood­ud üri­tuse alla. Jäne­da raa­matuko­gusse tuleb ette luge­ma lu­ule­ta­ja Veroni­ka Kivisil­la. Kõik on oo­datud kin­gi­tus­est osa saama!