Luule Nurga, taustal näitus "Elutöö - loometöö"Näitus "Elutöö - loometöö" 1.–18. märt­sini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Elutöö – loo­me­töö”.

Näitusel on Jänedal tegut­seva MTÜ Loometöö ja Luule Nurga käsi­töö – rah­va­rõivad man­ne­kee­ni­del ning mahu­kas uuri­mus­töö Ambla kihel­konna vana aja riie­tusest. Lisaks illust­ree­rivad näi­tust tei­sed esin­dus­li­kud rah­va­rõi­vaal­bu­mid ja -raa­ma­tud. Näituse lisa asub lossi kori­dori sein­tel, kus foto­pan­noo­del on näha tei­sigi MTÜ Loometöö kur­sus­tel val­mi­nud rah­va­rõivad. Luule Nurga päl­vis ka Tapa valla Aasta Tegija tun­nus­tuse 2017. a kate­goo­rias Elutöö.