(Eesti) Elutöö — loometöö

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Luule Nurga, taustal näitus "Elutöö - loometöö"Näitus "Elutöö - loometöö"1.–18. märtsi­ni Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus “Elutöö — loometöö”.

Näi­tusel on Jänedal tegut­se­va MTÜ Loometöö ja Lu­ule Nur­ga käsitöö — rah­varõi­vad man­nekeenidel ning mahukas uurimustöö Am­bla ki­helkon­na vana aja ri­ietus­est. Lisaks il­lus­treerivad näi­tust teised esin­dus­likud rah­varõi­vaal­bu­mid ja ‑raa­matud. Näi­tuse lisa asub los­si ko­ri­dori sein­tel, kus fo­topan­nood­el on näha teisi­gi MTÜ Loometöö kur­sus­tel valmin­ud rah­varõi­vad. Lu­ule Nur­ga pälvis ka Tapa val­la Aas­ta Te­gi­ja tun­nus­tuse 2017. a kat­e­goo­rias Elutöö.