Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Luule Nurga, taustal näitus "Elutöö - loometöö"Näitus "Elutöö - loometöö" 1.–18. märtsi­ni Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus “Elutöö — loometöö”.

Näi­tusel on Jänedal tegut­se­va MTÜ Loometöö ja Luule Nur­ga käsitöö — rah­varõi­vad man­nekeenidel ning mahukas uurimustöö Ambla kihelkon­na vana aja riietus­est. Lisaks illus­treerivad näi­tust teised esin­dus­likud rah­varõi­vaal­bu­mid ja ‑raa­matud. Näi­tuse lisa asub los­si kori­dori sein­tel, kus fotopan­nood­el on näha teisi­gi MTÜ Loometöö kur­sus­tel valmin­ud rah­varõi­vad. Luule Nur­ga pälvis ka Tapa val­la Aas­ta Tegi­ja tun­nus­tuse 2017. a kat­e­goo­rias Elutöö.