(Eesti) Raamatuesitlus — “Tommi”

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Raamatuesitlus - "Tommi"19. märt­sil kell 15.00 Jäne­da raa­matuko­gus raa­mat­ue­sitlus.

Anne Grave on Jäne­da Kooli õpeta­ja, kel­lel il­mus äsja es­imene raa­mat. “Tom­mi” ju­tustab seitsmeaas­tasest poisik­lutist, kes elab koos ema­ga Tallinnas, kuid nä­dalava­hetused veedab maal. Tom­mi on vaikne poiss, kes ju­ur­dleb sel­l­iste küsimuste üle: Miks ei olé temal isa? Kuidas lei­da en­dale sõpru? Kuidas saa­da en­dale päris koer?

Au­tor tutvustab oma raa­matut ning vastab küsimustele ja jagab ka au­to­gramme. Ko­ha­peal on või­malus raa­ma­tu­id osta. Ko­h­tu­miseni raamatukogus!