Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Raamatuesitlus - "Tommi"19. märt­sil kell 15.00 Jäne­da raa­matuko­gus raa­mat­ue­sitlus.

Anne Grave on Jäne­da Kooli õpeta­ja, kel­lel ilmus äsja esimene raa­mat. “Tom­mi” jutustab seitsmeaas­tasest poisik­lutist, kes elab koos ema­ga Tallinnas, kuid nädalava­hetused veedab maal. Tom­mi on vaikne poiss, kes juur­dleb sel­l­iste küsimuste üle: Miks ei ole temal isa? Kuidas lei­da endale sõpru? Kuidas saa­da endale päris koer?

Autor tutvustab oma raa­matut ning vastab küsimustele ja jagab ka auto­gramme. Koha­peal on või­malus raa­ma­tu­id osta. Koh­tu­miseni raa­matuko­gus!