Väl­japanek raa­matutest, mille ümber on vor­munud eesti kir­jan­dus. Väl­japanek kut­sub luge­jaid avas­ta­ma ja ka taasavas­ta­ma eesti kir­jan­dust.

Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas 2. oktoo­brist 30. oktoo­bri­ni.