Raamatuväljapanek "Tegelased elust enesest"20. märt­sist 12. april­lini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Tegelased elust ene­sest”.

Kadri Hinrikuse raa­mat „Katariina ja her­ned” oli tänavu Kultuurkapitali las­te­kir­jan­duse auhinna nomi­nen­tide hul­gas. Sama raa­mat päl­vis ka Hea Lasteraamatu tiitli. Väljapanekus on ka tei­sed K. Hinrikuse las­te­raa­ma­tud ja kir­ja­nikku tut­vus­ta­vad lõi­gud. Väljapanek on täien­duseks koh­tu­misele kir­ja­ni­kuga 5. april­lil Jäneda raa­ma­tu­ko­gus.