Sor­ry, this ent­ry is only avai­lab­le in Esto­nian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve lan­gua­ge.

Raamatuväljapanek "Tegelased elust enesest"20. märt­sist 12. april­li­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Tege­lased elust ene­sest”.

Kad­ri Hin­ri­ku­se raa­mat “Kata­rii­na ja her­ned” oli täna­vu Kul­tuur­ka­pi­ta­li las­te­kir­jan­duse auhin­na nomi­nen­ti­de hul­gas. Sama raa­mat päl­vis ka Hea Las­te­raa­ma­tu tiit­li. Väl­ja­pa­ne­kus on ka tei­sed K. Hin­ri­ku­se las­te­raa­ma­tud ja kir­ja­nik­ku tut­vus­ta­vad lõi­gud. Väl­ja­pa­nek on täien­duseks koh­tu­mise­le kir­ja­ni­ku­ga 5. april­lil Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus.