(Eesti) Tegelased elust enesest

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage.

Raamatuväljapanek "Tegelased elust enesest"20. märt­sist 12. aprilli­ni Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Tege­lased elust ene­sest”.

Kadri Hin­rikuse raa­mat “Katari­ina ja herned” oli tä­navu Kul­tu­urkap­i­tali lastekir­jan­duse auhin­na nomi­nen­tide hul­gas. Sama raa­mat pälvis ka Hea Laster­aa­matu ti­itli. Väl­japanekus on ka teised K. Hin­rikuse laster­aa­matud ja kir­janikku tutvus­tavad lõigud. Väl­japanek on täien­duseks ko­h­tu­mise­le kir­janiku­ga 5. aprillil Jäne­da raa­matuko­gus.