Seeneralli

Näi­tus Vil­jan­di Hu­vikooli kun­stirin­gi õpi­laste piltidest, mil­lel on ku­ju­tatud sügis­est met­sa ja seeni. Õpi­laste juhen­da­ja on Elle Käosaar.

(2.–27. ok­too­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu lasteosakonnas)