Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Kaapotkleitide ja -kostüümide näitus10. april­list 29. juuni­ni Jäne­da raa­matuko­gus “Kaapotk­leitide ja ‑kostüümide näi­tus”.

Kaapotk­leit oli ülem­inekurõi­vas rah­vari­ide ja lin­namoelise riietuse vahel, mis levis Euroopast Eestisse 20. sajan­di algul. Kaapotk­leiti kand­sid eri­ti Põh­ja-Eesti ja Lääne­maa naised. Eesti talu­naised matk­isid sel­l­e­ga Euroopa moo­di, hilis­rokokoo kri­no­li­in­kleite. Tehti ka kaapotkostüüme ja ‑mantleid.
Näi­tusel on MTÜ Loometöö kur­sus­tel valmin­ud kaapotk­lei­did ja fotod valmin­ud töödest. Näi­tus on pühen­datud Euroopa kul­tu­uripäran­di aastale.