Sor­ry, this ent­ry is only avai­lab­le in Esto­nian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve lan­gua­ge.

Kaapotkleitide ja -kostüümide näitus10. april­list 29. juu­ni­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus “Kaa­pot­klei­ti­de ja -kos­tüümi­de näi­tus”.

Kaa­pot­kleit oli üle­mi­ne­ku­rõi­vas rah­va­rii­de ja lin­na­moe­li­se riie­tuse vahel, mis levis Euroo­past Ees­tis­se 20. sajan­di algul. Kaa­pot­klei­ti kand­sid eri­ti Põh­ja-Ees­ti ja Lää­ne­maa nai­sed. Ees­ti talu­nai­sed mat­ki­sid sel­le­ga Euroo­pa moo­di, hilis­ro­ko­koo kri­no­liin­klei­te. Teh­ti ka kaa­pot­kos­tüü­me ja -mant­leid.
Näi­tu­sel on MTÜ Loo­me­töö kur­sus­tel val­mi­nud kaa­pot­klei­did ja fotod val­mi­nud töö­dest. Näi­tus on pühen­da­tud Euroo­pa kul­tuu­ri­pä­ran­di aas­ta­le.