Raa­ma­tus „Esimene esimene sep­tem­ber“ asub kõrvu­ti lehekülgedel Lee­lo Tungla ja Jaanus Vaik­soo lasteloom­ing esime­seks koolipäe­vaks. Mõle­mad kir­janikud on ka aabit­sate autorid. Panime koo­li­aas­ta alguse puhul väl­ja nii Jaanus Vaik­soo kui ka Lee­lo Tungla aabit­sad ja aabit­sate valmimis­lood. Lugemise ime avas­t­a­mine algab aabit­sast. Lisaks saab luge­da mõle­malt kir­janikult koo­lilu­ule­tusi ja ‑jutte. Toredaid lugemise­la­musi uuel koo­li­aastal!

(raa­matunäi­tus Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas)