Näitus fotokonkursi „Loetud hetked“ parematest töödest.Näitus fotokonkursi „Loetud hetked“ parematest töödest. Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus on 10. april­list 5. maini ava­tud näi­tus foto­kon­kursi „Loetud het­ked“ pare­ma­test töö­dest.

Lugemiskultuuri, raa­ma­tuid ja ini­m­ese isik­likku koh­tu­mist raa­ma­tuga väär­tus­ta­val foto­kon­kur­sil said osa­leda kõik raamatu‐ ja pil­dis­ta­mis­hu­vi­li­sed, kel õnnes­tus tabada jaga­mist väärt luge­mis­hetke. Näitusel on esit­le­tud fotod luge­va­test ini­mes­test mis­ta­hes olu­kor­da­des, kus iga­nes pai­ka­des, või­ma­li­kes ja või­ma­tu­tes het­ke­des, aga mitte ainult – ruumi on ka ava­ra­male tõl­gen­dus­ele luge­mi­sest.

Fotokonkursi kor­ral­da­sid raa­ma­tu­tuba Fahrenheit 451 ja Bookworld.me.
Bookworld on Eestis loo­dud maa­ilma suu­rim era­raa­ma­tu­ko­gude plat­vorm, mis või­mal­dab kasu­ta­ja­tel tasuta hal­lata oma era­kogu, oma­va­hel lae­nu­tada, vahe­tada, soo­vi­tada ja hin­nata raa­ma­tuid. Samuti on või­ma­lik sõp­ra­dega dis­ku­tee­rida loetu üle.
Fahrenheit 451 on Tartus Trükimuuseumi juu­res tegut­sev raa­ma­tu­tuba, mis toe­tab raa­ma­tu­ring­lust ja mit­me­su­gu­seid luge­mi­sega seo­tud tege­vusi. See on lugude ja luge­jate koh­tu­mis­paik, kus raa­ma­tud tule­vad ja lähe­vad, lood jää­vad alles.