Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Näitus fotokonkursi „Loetud hetked“ parematest töödest.Näitus fotokonkursi „Loetud hetked“ parematest töödest. Tapa lin­naraa­matuko­gus on 10. april­list 5. mai­ni avatud näi­tus fotokonkur­si „Loe­tud het­ked“ pare­mat­est töödest.

Lugemiskul­tu­uri, raa­ma­tu­id ja inimese isik­likku koh­tu­mist raa­matu­ga väär­tus­taval fotokonkur­sil said osale­da kõik raa­matu- ja pild­is­tamishuvilised, kel õnnes­tus taba­da jagamist väärt lugem­ishetke. Näi­tusel on esitle­tud fotod lugevat­est inimestest mis­ta­h­es oluko­r­dades, kus iganes paikades, või­ma­likes ja või­matutes het­kedes, aga mitte ain­ult — ruu­mi on ka avara­male tõl­gen­duse­le lugemis­est.

Fotokonkur­si kor­ral­dasid raa­matu­tu­ba Fahren­heit 451 ja Bookworld.me.
Book­world on Eestis lood­ud maail­ma suurim eraraa­matukogude platvorm, mis võimaldab kasu­ta­ja­tel tasu­ta hal­la­ta oma erakogu, omava­hel laenu­ta­da, vaheta­da, soovi­ta­da ja hin­na­ta raa­ma­tu­id. Samu­ti on või­ma­lik sõprade­ga disku­teeri­da loe­tu üle.
Fahren­heit 451 on Tar­tus Trükimuu­se­u­mi juures tegut­sev raa­matu­tu­ba, mis toetab raa­ma­tur­inglust ja mitmesu­g­u­seid lugemisega seo­tud tege­vusi. See on lugude ja luge­jate koh­tu­mi­s­paik, kus raa­matud tule­vad ja lähe­vad, lood jää­vad alles.