Sor­ry, this ent­ry is only avai­lab­le in Esto­nian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve lan­gua­ge.

Väljapanek "Kevad toob rahutut igatsust ...".18. april­list 18. mai­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Kevad toob rahu­tut igat­sust …”.

Ees­ti Met­sa­ka­len­der on Ees­ti Met­sa­tee­ni­ja­te Ühin­gu poolt väl­ja antav iga-aas­ta­ne sei­na­ka­len­der, mille­le Jäne­dal elav har­ras­tus­luu­le­ta­ja Lin­da Järs on juba aas­ta­id koos­tööd tei­nud. Kalend­ri­tes on aval­da­tud tema poolt loo­du­sest ja aas­ta­ae­ga­dest ins­pi­ree­ri­tud luu­le­tusi ning neid väl­ja­pa­ne­kul näha saab­ki.