(Eesti) Kevad toob rahutut igatsust …

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Väljapanek "Kevad toob rahutut igatsust ...".18. april­list 18. mai­ni Jäne­da raa­matuko­gus väl­japanek “Ke­vad toob rahutut igat­sust …”.

Eesti Met­sakalen­der on Eesti Met­sateeni­jate Ühin­gu poolt väl­ja an­tav iga-aas­tane seinakalen­der, mil­lele Jänedal elav har­ras­tus­lu­ule­ta­ja Lin­da Järs on juba aas­taid koost­ööd tein­ud. Kalen­drites on aval­datud tema poolt lood­us­est ja aas­taae­gadest in­spireer­i­tud lu­ule­tusi ning neid väl­japanekul näha saabki.