Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Raamatuväljapanek "Silmapaistvad raamatud"26. april­list 30. mai­ni Tapa lin­nara­matukogu las­teosakon­nas raa­matu­väl­japanek “Silma­paist­vad raa­matud”.

Eesti Lastekir­jan­duse Keskus annab igal aastal väl­ja Aas­ta Rosi­na auhin­na. Auhind omis­tatakse aas­ta kõige silma­paist­va­male raa­mat­ule, mis on omanäo­line ja üllatav.
Panime need silma­paist­vad raa­matud meie näi­tuse­le väl­ja. Võtke silmapilk aega, et vaa­da­ta neid eril­isi raa­ma­tu­id.
Näi­tusel hoiavad sil­ma peal Tapa Güm­naa­si­u­mi õpi­laste joon­istatud pil­did. Juhen­da­ja õpeta­ja Eve All­soo.