Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Näitus "Raudsed konnad" Näitus "Raudsed konnad"26. april­list 30. mai­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas näi­tus “Raudsed kon­nad”.

Meie ümber lood­us­es hüp­pavad rin­gi ja uju­vad vees rohukon­nad, veekon­nad, järvekon­nad, rabakon­nad.
Kes on aga raudsed kon­nad? See on eri­line liik kon­ni, kes elut­se­vad ain­ult Eno Raua ja Piret Raua raa­matutes. Tulge ja otsige need meie näi­tuselt üles.
Kon­ni meis­ter­dasid Tapa Vene Põhikooli 4. klas­si ja Tapa Güm­naa­si­u­mi 3.a klas­si õpi­lased.