Raamatunäitus "Emakeel - see on ja jääb"Raamatunäitus "Emakeel - see on ja jääb"3. maist 25. juu­nini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Emakeel – see on ja jääb”.

Reedel, 30. mail 1908 kogu­ne­sid Eestimaa Rahvahariduse Seltsi ja Eesti Kirjanduse Seltsi esin­da­jad ühiseks kee­le­koos­olekuks Tapale ees­mär­giga aru­tada „kir­ja­viisi ja õige­kirja ühtlaseks‐seadmisi“.
Koosolek on saa­nud tun­tuks Tapa kee­le­kon­ve­rentsi nime all ning tänavu möö­dub sel­lest olu­li­sest sünd­mu­sest 110 aas­tat.
Igale rah­vale on kõige ilu­sam tema ema­keel.