110 aastat esimesest eesti kirjakeele konverentsist TapalTapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus 30. mail kell 10.00Ilmar Tomusk.
Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus 30. mail kell 18.00Doris Kareva ja Robert Jürjendal.

Igale rah­vale on kõige ilu­sam tema ema­keel.

Reedel, 30. mail 1908 kogu­ne­sid Eestimaa Rahvahariduse Seltsi ja Eesti Kirjanduse Seltsi esin­da­jad ühiseks kee­le­koos­olekuks Tapale ees­mär­giga aru­tada „kir­ja­viisi ja õige­kirja ühtlaseks‐seadmisi“.
Koosolek on saa­nud tun­tuks Tapa kee­le­kon­ve­rentsi nime all ning tänavu möö­dub sel­lest olu­li­sest sünd­mu­sest 110 aas­tat.