Sor­ry, this ent­ry is only avai­lab­le in Esto­nian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve lan­gua­ge.

110 aastat esimesest eesti kirjakeele konverentsist TapalTapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus 30. mail kell 10.00Ilmar Tomusk.
Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus 30. mail kell 18.00Doris Kare­va ja Robert Jür­jen­dal.

Iga­le rah­va­le on kõi­ge ilu­sam tema ema­keel.

Ree­del, 30. mail 1908 kogu­ne­sid Ees­ti­maa Rah­va­ha­ri­duse Selt­si ja Ees­ti Kir­jan­duse Selt­si esin­da­jad ühiseks kee­le­koos­olekuks Tapa­le ees­mär­gi­ga aru­ta­da „kir­ja­vii­si ja õige­kir­ja üht­la­seks-sead­mi­si“.
Koos­olek on saa­nud tun­tuks Tapa kee­le­kon­ve­rent­si nime all ning täna­vu möö­dub sel­lest olu­li­sest sünd­mu­sest 110 aas­tat.