Sor­ry, this ent­ry is only avai­lab­le in Esto­nian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve lan­gua­ge.

14. maist 15. juu­ni­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Ei või olla!”.

Raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek tut­vus­tab 11. juu­nil oma 65. sün­ni­päe­va tähis­ta­va aja­kir­ja­ni­ku, zoo­loo­gi ja polii­ti­ku Pee­ter Ernit­sa loo­ma­raa­ma­tu­id.