Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Raamatunäitus „Pildid jutustavad“Raamatunäitus „Pildid jutustavad“4. juu­nist 27. juuli­ni 2018 on Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus „Pil­did jutus­tavad“.

Muu­se­u­mipeda­goog ja kun­st­nik Mare Hun­di raa­ma­tu­il­lus­trat­sioonidest leiame nii soo­just kui ka infor­mat­siooni juba möö­dunud aegade koh­ta. Väl­japanek “Pil­did jutus­tavad” tutvustab­ki väikegraafikameistri piltide­ga raa­ma­tu­id. Näi­tuselisi ter­vitab puuok­same­hike Pulk­son.