Llasteraamatu illustratsioonide rändnäitus „Risti-rästi läbi Eestimaa“ Llasteraamatu illustratsioonide rändnäitus „Risti-rästi läbi Eestimaa“11. juu­nist 27. juu­lini on Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas las­te­raa­matu illust­rat­sioo­nide ränd­näi­tus „Risti‐rästi läbi Eestimaa“.

Näitusel saab näha kunst­nik Mare Hundi illust­rat­sioone Milvi Panga raa­ma­tule „Mesikäpa esi­kä­pad“. Tööd on teh­tud kol­laa­ži­teh­ni­kas kasu­ta­des pliiat­si­joo­nis­tust, joo­neg­raa­fi­kat ja foto­la­vas­tust.
Raamat „Mesikäpa esi­kä­pad“ on vali­tud kon­kursi „25 Eesti kau­nei­mat raa­ma­tut 2017“ võit­jate hulka ning saa­nud Karl Eduard Söödi las­te­luule aasta‐auhinna.