Sor­ry, this ent­ry is only avai­lab­le in Esto­nian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve lan­gua­ge.

Llasteraamatu illustratsioonide rändnäitus „Risti-rästi läbi Eestimaa“ Llasteraamatu illustratsioonide rändnäitus „Risti-rästi läbi Eestimaa“11. juu­nist 27. juu­li­ni on Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas las­te­raa­ma­tu illust­rat­sioo­ni­de ränd­näi­tus „Ris­ti-räs­ti läbi Ees­ti­maa“.

Näi­tu­sel saab näha kunst­nik Mare Hun­di illust­rat­sioo­ne Mil­vi Pan­ga raa­ma­tu­le „Mesi­kä­pa esi­kä­pad“. Tööd on teh­tud kol­laa­ži­teh­ni­kas kasu­ta­des pliiat­si­joo­nis­tust, joo­neg­raa­fi­kat ja foto­la­vas­tust.
Raa­mat „Mesi­kä­pa esi­kä­pad“ on vali­tud kon­kur­si „25 Ees­ti kau­nei­mat raa­ma­tut 2017“ võit­ja­te hul­ka ning saa­nud Karl Eduard Söö­di las­te­luu­le aas­ta-auhin­na.