18. juu­nist 27. juu­lini 2018. a Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Palju õnne!”.

Väljapanek tut­vus­tab kir­ja­nik Rein Põdra loo­min­gut. 7. juu­lil tähis­tab ta oma 75. sün­ni­päeva.