Näitus "Et hunte ikka oleks!" Näitus "Et hunte ikka oleks!"1.–30. augus­tini 2018 Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas näi­tus „Et hunte ikka oleks!”.

Hunt on väga hea vas­tu­pi­da­vu­sega, sitke ja äär­mi­selt nuti­kas. Hunt on ellu­jääja. Ta on julge oma pere ja ter­ri­too­riumi kaits­misel teiste hun­tide eest. Hundid hin­da­vad pri­vaat­sust ‒ taha­vad, et neid rahule jäe­taks. Hundid aus­ta­vad oma vanemaid ja armas­ta­vad oma peret. Hunt on karis­maa­ti­line. Need kõik on põh­ju­sed, miks hunt sobib rah­vus­loo­mana Eestit ja eest­lasi süm­bo­li­see­rima.

Hunt on meie loo­duse päris­osa ja ta ei jäta ühtegi ini­mest kül­maks. Ta on meie rah­va­pä­ri­muse popu­laar­se­maid loomi, tema kohta on rah­va­suust kirja pan­dud üle 500 nime ja arvu­kalt rah­va­jutte. Hunt süm­bol­lii­gina aitab kaasa loo­dus­maas­tike väär­tus­ta­misele, kuna susi on ter­vik­liku öko­süs­teemi üks indi­kaa­tor­liike.“ (Marju Kõivupuu)