Näitus "Glenda Sburelini raamatuillustratsioonid"Näitus "Glenda Sburelini raamatuillustratsioonid"1.–29. augus­tini 2018 Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas näi­tus „Glenda Sburelini raa­ma­tu­il­lust­rat­sioo­nid”.

Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas saab kuni 29. augus­tini 2018 vaa­data Itaalia ühe nime­kama raa­ma­tu­kunst­niku ja üht­lasi ka illust­raa­to­rite rah­vus­va­he­lisse koo­re­kihti kuu­luva kunst­niku Glenda Sburelini isi­ku­näi­tust.

Näitus "Glenda Sburelini raamatuillustratsioonid"Glenda Sburelin (1972) on tun­tust võit­nud mitte ainult sel­lega, et tema käe alt on ilmu­nud umbes 40 raa­ma­tut eri rii­kide kir­jas­tus­telt ja tema töid on eks­po­nee­ri­tud kõige mai­ne­ka­ma­tel rah­vus­va­he­lis­tel illust­rat­sioo­ni­näi­tus­tel, vaid ka tema jär­je­kindla tege­vu­sega sidu­maks illust­rat­sioo­ni­kunsti teiste kuns­ti­lii­ki­dega ja laien­da­maks selle piire. Õppinud fotograa­fiat ja graa­fi­kat, mik­sib Sburelin oma illust­rat­sioone sageli eri­ne­vate graa­fi­ka­teh­ni­kate ja foto­kuns­tiga. Ta töö­tab kõik­või­ma­like mater­ja­lide ja vahen­di­tega vär­vi­pliiat­si­test kol­laa­žini ja tema teh­nika on tõe­line „sega­teh­nika“, kus kasu­ta­tud kõiki või­ma­lusi, mida kunst­nik välja suu­dab mõelda. Igavene kat­se­taja ja uute või­ma­luste otsija, suu­dab ta alati mil­le­gagi ülla­tada.

Tapal on väl­jas väike läbi­lõige Glenda Sburelini illust­rat­sioo­ni­kuns­tist (40 tööd).