Fotonäitus "Tapa linna vaated"14. augus­tist 8. sep­temb­rini 2018. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Tapa linna vaa­ted”.

Fotonäitus "Tapa linna vaated"

Fotonäitusel on vanad fotod kokku mik­si­tud täna­päe­vas­tega. Ajamikside tule­mus on igati huvi­tav ja ajas rän­na­kule kut­suv.

Näituse kont­sept­siooni autor Nele Inglist (TTÜ muu­seumi kuraa­tor) on ise näi­tuse kohta öel­nud :

Mõte hakata vanu foto­sid täna­päe­vas­tega kokku sula­tama tuli mil­lalgi aja­loo­õpin­gute lõpus. Mitmed uuri­mis­tee­mad kal­dusid endis­aeg­sele lin­na­ruu­mile ja ping­salt läbi­vaa­da­tud vanad lin­na­vaa­ted hak­ka­sid aeg‐ajalt täna­val jalu­ta­des silme eest läbi lip­sama. Nägin paari sar­na­selt kokku mik­si­tud efekt­set pilti, mis aval­da­sid mul­jet. Võte ise­ene­sest pole uus. Otsustasin korra järele proo­vida, aga juh­tus hoo­pis nõnda, et jäin sõl­tu­vusse. Saadud visuaalne tule­mus on huvi­tav, kuid veelgi vah­vam on koge­mus tajuda hetkeks vana foto kon­teksti, teist­su­gust reaal­sust, mille puhul ain­saks dis­tant­siks on aeg.“

Seekordne foto­näi­tus on tore­daks jätkuks sama autori eel­misele näi­tu­sele „Rongijaama ellu­är­ka­mine“.