Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Fotonäitus "Tapa linna vaated"14. augustist 8. sep­tem­bri­ni 2018. a Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Tapa lin­na vaat­ed”.

Fotonäitus "Tapa linna vaated"

Fotonäi­tusel on vanad fotod kokku mik­si­tud tänapäev­aste­ga. Ajamik­side tule­mus on igati huvi­tav ja ajas rän­nakule kut­suv.

Näi­tuse kontsept­siooni autor Nele Inglist (TTÜ muu­se­u­mi kuraa­tor) on ise näi­tuse koh­ta öel­nud:

Mõte haka­ta vanu foto­sid tänapäev­aste­ga kokku sulata­ma tuli mil­lal­gi ajalooõpingute lõpus. Mitmed uurim­is­teemad kaldusid endis­aegse­le lin­naru­umile ja pingsalt läbi­vaa­datud vanad lin­navaat­ed hakkasid aeg-ajalt tänaval jalu­tades silme eest läbi lip­sama. Nägin paari sar­naselt kokku mik­si­tud efek­t­set pilti, mis aval­dasid mul­jet. Võte isee­ne­sest pole uus. Otsus­tasin kor­ra järele proovi­da, aga juh­tus hoop­is nõn­da, et jäin sõl­tuvusse. Saadud visuaalne tule­mus on huvi­tav, kuid veel­gi vah­vam on koge­mus taju­da het­keks vana foto kon­tek­sti, teist­su­g­ust reaal­sust, mille puhul ain­saks dis­tantsiks on aeg.“

Seeko­rdne fotonäi­tus on toredaks jätkuks sama autori eelmise­le näi­tuse­le „Rongi­jaa­ma elluärkamine“.