Sor­ry, this ent­ry is only avai­lab­le in Esto­nian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve lan­gua­ge.

Artur Reino fotonäitus15. augus­tist 28. sep­temb­ri­ni 2018. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus Artur Rei­no foto­näi­tus.

Artur Reino fotonäitusArtur Rei­no oli Jäne­da sov­hoos­teh­ni­ku­mi direk­tor, kel­le elu­töö­ks sai Jäne­da elu­kesk­kon­na ja maas­ti­ku kaa­sa­jas­ta­mi­ne 1970ndatel. Tema foto­del saab näha Jäne­da kes­ku­se värs­ket ilmet, mis tea­tud mää­ral on tänase­ni säi­li­nud. Artur Rei­not on nime­ta­tud ka Jäne­da väsi­ma­tuks ehi­ta­jaks. Väl­ja­pa­nek on ava­tud Jäne­da Põl­lu­töö­koo­li 100 aas­ta juu­be­liks ning pühen­da­tud A. Rei­no 90. sün­ni­aas­ta­päe­va­le. Näi­tu­sel ole­vad fotod on algu­se saa­nud A. Rei­no dia­po­si­tii­vi­dest, mis on digi­ta­li­see­ri­tud Erik Löö­pe­ri poolt ning töö­del­dud ja prin­di­tud Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus.