Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Artur Reino fotonäitus15. augustist 28. sep­tem­bri­ni 2018. a Jäne­da raa­matuko­gus Artur Reino fotonäi­tus.

Artur Reino fotonäitusArtur Reino oli Jäne­da sovhoost­ehniku­mi direk­tor, kelle elutööks sai Jäne­da elukeskkon­na ja maastiku kaasa­jas­t­a­mine 1970ndatel. Tema fotodel saab näha Jäne­da keskuse värs­ket ilmet, mis tea­tud määral on tänaseni säil­in­ud. Artur Reinot on nimetatud ka Jäne­da väsi­matuks ehi­ta­jaks. Väl­japanek on avatud Jäne­da Põl­lutöökooli 100 aas­ta juube­liks ning pühen­datud A. Reino 90. sün­ni­aastapäe­vale. Näi­tusel ole­vad fotod on alguse saanud A. Reino dia­posi­ti­i­videst, mis on dig­i­taliseer­i­tud Erik Lööperi poolt ning töödel­dud ja prindi­tud Tapa lin­naraa­matuko­gus.