(Eesti) Artur Reino fotonäitus

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Artur Reino fotonäitus15. au­gustist 28. sep­tem­bri­ni 2018. a Jäne­da raa­matuko­gus Ar­tur Reino fo­tonäi­tus.

Artur Reino fotonäitusAr­tur Reino oli Jäne­da sovhoost­ehniku­mi di­rek­tor, kelle elutööks sai Jäne­da elukeskkon­na ja maastiku kaasa­jas­t­a­mine 1970ndatel. Tema fo­todel saab näha Jäne­da keskuse värs­ket il­met, mis tea­tud määral on tä­naseni säil­in­ud. Ar­tur Reinot on nimetatud ka Jäne­da väsi­matuks ehi­ta­jaks. Väl­japanek on avatud Jäne­da Põl­lutöökooli 100 aas­ta ju­ube­liks ning pühen­datud A. Reino 90. sün­ni­aastapäe­vale. Näi­tusel ol­e­vad fo­tod on al­guse saanud A. Reino di­a­posi­ti­i­videst, mis on dig­i­taliseer­i­tud Erik Lööperi poolt ning töödel­dud ja prindi­tud Tapa linnaraamatukogus.