Nutiseadmete ABC koolitus algajatele ja vähekasutajateleTeisipäeval, 18. sep­temb­ril leiab Tapa Linnaraamatukogus aset tasuta „Nutiseadmete ABC koo­li­tus” alga­ja­tele ja vähe­ka­su­ta­ja­tele.

NutiAkadeemia koo­li­tus­pro­jekti raa­mes toi­muv koo­li­tus ootab kõiki huvilisi, kes tun­ne­vad end nuti­te­le­foni või tah­vel­ar­vuti seltsis veel pisut eba­kind­lalt, kuid soo­vivad oma iga­päe­va­seid toi­min­guid nende abil muga­va­maks muuta. Vilunumad nuti­sead­mete kasu­ta­jad on kut­su­tud koo­li­tu­sele suu­nama oma ema‐isa, vanaema‐vanaisa, sõbra‐sugulase, kes veel nuti­sea­det nii hästi kasu­tada ei oska.

Nutiakadeemia koo­li­tus­tel saab tut­vuda nuti­sead­mete kasu­ta­mise põhi­tõ­de­dega. Saab teada, mis on raken­dused ja and­me­side, kui­das otsida nuti­seadme abil inter­ne­tist infot, saata e‐kirja või jagada foto­sid. Kõike seda õpe­ta­takse tegema tur­va­li­selt. Tähtsaks osaks NutiAkadeemiast on ka Mobiil‐ID ja Smart‐ID kasu­ta­mise tut­vus­ta­mine.

NutiAkadeemia koo­li­tu­sel osa­le­jad saa­vad vaja­li­kud tead­mised, et oma elu nuti­sead­mete abil liht­sa­maks ja muga­va­maks teha. Pärast koo­li­tust on jul­gem tunne teha nuti­te­le­fo­niga pan­ga­mak­seid, saata lähe­das­tele pilte, vaa­data tah­vel­ar­vu­tist video­sid ning palju palju muud,” ütles koo­li­tuse kohta NutiAKadeemia pro­jek­ti­juht Kristi Kivilo.

Koolituse kes­tab 2,5 tundi ja vaja­lik on eel­re­gist­ree­ri­mine, mida on või­ma­lik teha SIIN. Koolitusele saab end kirja panna ka raa­ma­tu­ko­gus.

Projekti viivad läbi Vaata Maailma SA koos­tööst Swedbank Eesti, SEB, Telia, Elisa, ja SK ID Solutions‐ga.

Lisainfo www.nutiakadeemia.ee