Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Nutiseadmete ABC koolitus algajatele ja vähekasutajateleTeisipäe­val, 18. sep­tem­bril leiab Tapa Lin­naraa­matuko­gus aset tasu­ta “Nutisead­mete ABC kooli­tus” alga­jatele ja väheka­su­ta­jatele.

Nuti­Akadeemia kooli­tus­pro­jek­ti raames toimuv kooli­tus ootab kõi­ki huvil­isi, kes tun­nevad end nutitele­foni või tahve­larvu­ti selt­sis veel pisut ebakind­lalt, kuid soo­vi­vad oma igapäeva­seid toimin­guid nende abil mugava­maks muu­ta. Vilunumad nutisead­mete kasu­ta­jad on kut­su­tud kooli­tuse­le suu­na­ma oma ema-isa, vanae­ma-vanaisa, sõbra-sug­u­lase, kes veel nutisead­et nii hästi kasu­ta­da ei oska.

Nuti­akadeemia kooli­tus­tel saab tutvu­da nutisead­mete kasu­tamise põhitõd­ede­ga. Saab tea­da, mis on rak­endused ja andme­side, kuidas otsi­da nutiseadme abil inter­netist infot, saa­ta e‑kirja või jaga­da foto­sid. Kõike seda õpetatakse tege­ma tur­valiselt. Täht­saks osaks Nuti­Akadeemi­ast on ka Mobi­il-ID ja Smart-ID kasu­tamise tutvus­t­a­mine.

Nuti­Akadeemia kooli­tusel osale­jad saavad vaja­likud tead­mised, et oma elu nutisead­mete abil liht­samaks ja mugava­maks teha. Pärast kooli­tust on jul­gem tunne teha nutitele­foni­ga panga­mak­seid, saa­ta lähedastele pilte, vaa­da­ta tahve­larvutist videosid ning palju palju muud,” ütles kooli­tuse koh­ta Nuti­AKadeemia pro­jek­ti­juht Kristi Kivi­lo.

Kooli­tuse kestab 2,5 tun­di ja vaja­lik on eel­reg­istreer­im­ine, mida on või­ma­lik teha SIIN. Kooli­tuse­le saab end kir­ja pan­na ka raa­matuko­gus.

Pro­jek­ti viivad läbi Vaa­ta Maail­ma SA koost­ööst Swed­bank Eesti, SEB, Telia, Elisa, ja SK ID Solu­tions-ga.

Lisain­fo www.nutiakadeemia.ee