Raamatunäitus „Aabitsaga teed tarkusepõllul oma esimesed vaod“1.–22. sep­temb­rini 2018. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Aabitsaga teed tar­ku­se­põl­lul oma esi­me­sed vaod“.

Aabits, meie kõige esi­mene koo­li­raa­mat. Aabitsa lood on elu­rõõm­sad, aabits ise aitab mõista üksikosade ja ter­viku suhet, õpe­tab nägema iga­päe­va­seid olu­kordi uue pil­guga ja otsima ise­seis­valt või koos kaas­la­sega lahen­dusi elus ette tule­va­tele prob­leemi­dele.
Aabitsad on kaht­le­mata ühed kõige ehe­da­malt oma ajas­tut pee­gel­da­vad kul­tuu­ri­kand­jad.