Sor­ry, this ent­ry is only avai­lab­le in Esto­nian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve lan­gua­ge.

Raamatunäitus „Aabitsaga teed tarkusepõllul oma esimesed vaod“1.–22. sep­temb­ri­ni 2018. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Aabit­sa­ga teed tar­ku­se­põl­lul oma esi­me­sed vaod“.

Aabits, meie kõi­ge esi­me­ne koo­li­raa­mat. Aabit­sa lood on elu­rõõm­sad, aabits ise aitab mõis­ta üksikosa­de ja ter­vi­ku suhet, õpe­tab näge­ma iga­päe­va­seid olu­kor­di uue pil­gu­ga ja otsi­ma ise­seis­valt või koos kaas­la­se­ga lahen­dusi elus ette tule­va­te­le prob­leemi­de­le.
Aabit­sad on kaht­le­ma­ta ühed kõi­ge ehe­da­malt oma ajas­tut pee­gel­da­vad kul­tuu­ri­kand­jad.