(Eesti) Aabitsaga teed tarkusepõllul oma esimesed vaod

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Raamatunäitus „Aabitsaga teed tarkusepõllul oma esimesed vaod“1.–22. sep­tem­bri­ni 2018. a Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus „Aabit­saga teed tarkusepõl­lul oma es­imesed vaod“.

Aabits, meie kõige es­imene kooli­raa­mat. Aabit­sa lood on elurõõm­sad, aabits ise aitab mõista ük­sikosade ja ter­viku suhet, õpetab näge­ma igapäeva­seid oluko­r­di uue pil­gu­ga ja ot­si­ma is­e­seis­valt või koos kaaslasega la­hen­dusi elus ette tule­vatele probleemidele.
Aabit­sad on kahtlema­ta ühed kõige ehedamalt oma ajas­tut peegel­davad kultuurikandjad.