Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Raamatunäitus „Aabitsaga teed tarkusepõllul oma esimesed vaod“1.–22. sep­tem­bri­ni 2018. a Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus „Aabit­saga teed tarkusepõl­lul oma esimesed vaod“.

Aabits, meie kõige esimene kooli­raa­mat. Aabit­sa lood on elurõõm­sad, aabits ise aitab mõista üksikosade ja ter­viku suhet, õpetab näge­ma igapäeva­seid oluko­r­di uue pil­gu­ga ja otsi­ma ise­seis­valt või koos kaaslasega lahen­dusi elus ette tule­vatele prob­leemidele.
Aabit­sad on kahtlema­ta ühed kõige ehedamalt oma ajas­tut peegel­davad kul­tu­urikand­jad.