(Eesti) Vanasõna ei valeta

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Näitus "Vanasõna ei valeta" Näitus "Vanasõna ei valeta"1–28. sep­tem­bri­ni 2018. a Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas näi­tus “Vanasõ­na ei vale­ta”.

Vanasõ­na pakub lapse­le või­maluse mõtiskle­da põlvest põlve lev­in­ud rah­vatarkuste üle. Elu­tar­gad ja tabavad mõt­teter­ad on lev­in­ud külast kül­la ja lin­nast lin­na. Ük­sai­nus vanasõ­na võib saa­da pike­ma vestluse ja mõt­te­va­hetuse allikaks.