(Eesti) Head riistad on pool tööd

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage.

Näitus "Head riistad on pool tööd"24. au­gustist 26. ok­too­bri­ni 2018. a Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Head ri­is­tad on pool tööd”.

Käi­mas on Eu­roopa kul­tu­uripäran­di aas­ta, see­ga on igati põhjust es­ile tõs­ta ka meie väikese Eesti rikka­likku rah­vakul­tu­uri. Tapa lin­naraa­matuko­gus saab vaa­da­ta näi­tust “Head ri­is­tad on pool tööd!”. Näha saab eesti talu­rah­va ko­dukäsitööks va­ja­likke tööri­is­tu rohkem kui sa­jan­dita­gus­est ajast. Ek­spon­aa­did pärinevad Peep ja Pia Evar­ti er­ako­gust.