Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Näitus "Head riistad on pool tööd"24. augustist 26. oktoo­bri­ni 2018. a Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Head riis­tad on pool tööd”.

Käi­mas on Euroopa kul­tu­uripäran­di aas­ta, see­ga on igati põhjust esile tõs­ta ka meie väikese Eesti rikka­likku rah­vakul­tu­uri. Tapa lin­naraa­matuko­gus saab vaa­da­ta näi­tust “Head riis­tad on pool tööd!”. Näha saab eesti talu­rah­va kodukäsitööks vaja­likke tööri­is­tu rohkem kui sajan­dita­gus­est ajast. Ekspon­aa­did pärinevad Peep ja Pia Evar­ti erako­gust.