(Eesti) Lapp lapi peal

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Väljapanek "Lapp lapi peal"1.–28. sep­tem­bri­ni 2018. a Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek “Lapp lapi peal”.

Jär­jeko­rdne soe suvi on möö­das ning ees on oota­mas kuldne ja karge sügis, ühes pikkade ja pime­date õh­tute­ga. Sügisõh­tud möö­du­vad ti­htilugu tubastes tingimustes ning seetõt­tu parim viis nende sis­us­tamiseks on tegele­da mil­le­gi hu­vi­ta­va ning põneva­ga, näiteks … lapitöö­ga! Kui en­dal os­kusi vähe, leiab abi raa­matutest. Siit leiame häid ideid, õpe­tusi ja nõuan­deid lapitööks nii al­ga­jale kui ka ko­genud tegijale.