Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Väljapanek "Lapp lapi peal"1.–28. sep­tem­bri­ni 2018. a Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek “Lapp lapi peal”.

Jär­jeko­rdne soe suvi on möö­das ning ees on oota­mas kuldne ja karge sügis, ühes pikkade ja pime­date õhtute­ga. Sügisõh­tud möö­du­vad tihtilugu tubastes tingimustes ning seetõt­tu parim viis nende sis­us­tamiseks on tegele­da mil­le­gi huvi­ta­va ning põneva­ga, näiteks … lapitöö­ga! Kui endal oskusi vähe, leiab abi raa­matutest. Siit leiame häid ideid, õpe­tusi ja nõuan­deid lapitööks nii alga­jale kui ka kogenud tegi­jale.