(Eesti) Aabits, beebits, füübits — targad raamatud algajatele ja edasijõudnutele

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage.

Raamatuväljapanek "Aabits, beebits, füübits - targad raamatud algajatele ja edasijõudnutele"3.–28. sep­tem­bri­ni 2018. a Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Aabits, beebits, füübits — tar­gad raa­matud al­ga­jatele ja edasi­jõud­nutele”.

Raa­matu­väl­japanek koo­li­aas­ta al­guse puhul. Lisaks tra­dit­sioonilis­tele ja “päris” aabit­satele on väl­jas ka teiste alade tarkusekand­jaid: met­saaabits, kokaaabits, saunaaabits jmt. Pikk koo­li­aas­ta alaku tar­galt ja lõbusalt!