Sor­ry, this ent­ry is only avai­lab­le in Esto­nian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve lan­gua­ge.

Raamatuväljapanek "Aabits, beebits, füübits - targad raamatud algajatele ja edasijõudnutele"3.–28. sep­temb­ri­ni 2018. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Aabits, bee­bits, füü­bits — tar­gad raa­ma­tud alga­ja­te­le ja eda­si­jõud­nu­te­le”.

Raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek koo­li­aas­ta algu­se puhul. Lisaks tra­dit­sioo­ni­lis­te­le ja “päris” aabit­sa­te­le on väl­jas ka teis­te ala­de tar­ku­se­kand­ja­id: met­saaa­bits, kokaaa­bits, sau­naaa­bits jmt. Pikk koo­li­aas­ta alaku tar­galt ja lõbu­salt!