Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Tapa Lin­naraa­matukogu võtab tööle raa­matukoguhoid­ja laste- ja noor­te­osakon­da
Kui meel­divad lapsed ja raa­matud, siis ootame just Sind!

Peamised tööüle­sand­ed:

 • luge­ja­teenin­dus: päringutele vas­t­a­mine, luge­jate abistamine/juhendamine
 • lastele ja noortele raa­matukogutun­dide, kir­jan­dusüri­tuste, ‑näi­tuste algat­a­mine ja läbivi­imine
 • töö raa­matu­fondi­ga
 • teenuste ja kogude tutvus­t­a­mine (ekskur­sioonid, kasu­ta­jakooli­tus, näi­tused jms)

Nõud­mised kan­di­daadile:

 • eri­alane kutse- või kõrgharidus või muu kõrgharidus
 • eesti keele oskus kõrgtasemel
 • huvi kir­jan­duse vas­tu
 • hea arvu­ti, nutisead­mete kasu­tamise oskus
 • teenin­dus­valmidus, hea suhtlemisoskus, rõõm­sameel­sus ja posi­ti­ivne suh­tu­mine
 • valmidus meeskon­natööks
 • kor­rek­t­sus ja vas­tu­tus­tunne
 • alga­tusvõime ja ise­seisvus

Kasuks tuleb:

 • laste ja noorte­ga töö­tamise koge­mus
 • loomin­gulis­us
 • raa­matukogutark­vara kasu­tamise oskus (RIK­Si täien­dav õpe koha­peal)
 • vene ja/või inglise ning mõne teise võõr­keele oskus suhtlus­tasandil
 • eri­alane prak­tilise töö koge­mus
 • pro­jek­titöö koge­mus

Pakume:

 • mit­mekül­gset ja huvi­ta­vat tööd
 • kaasaegset töökeskkon­da
 • ene­setäien­damise või­malusi
 • väär­tus­likke koge­musi

Tööaeg: täistööaeg; E–R, L graafiku alusel

Kan­dideer­im­iseks palume saa­ta cv ja soovi­aval­dus koos moti­vat­sioonikir­ja­ga (näge­musega tööst laste­ga raa­matuko­gus) aadres­sil või pos­ti­aadres­sil Kooli 6, 45106 Tapa.

Doku­men­tide esi­ta­mise täh­taeg 24. sep­tem­ber 2018. a kell 10.00.

Lisain­fo: Ker­sti Burk, 5650 1641,
www.facebook.com/tapa.linnaraamatukogu
www.tapa.lib.ee