Lena Revenko ja Irena Aizeni ühisnäitus „Jänesed, rebased ja teised inimesed“Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus on 6. sep­temb­rist 2018. a ava­tud kahe nimeka Iisraeli kunst­niku Lena Revenko ja Irena Aizeni ühis­näi­tus „Jänesed, reba­sed ja tei­sed ini­me­sed“. Tegemist on üle­ilm­selt tun­tud kunst­ni­kega, kelle näi­tusi on võõ­rus­ta­nud gale­riid Iisraelis, Jaapanis, Hiinas, USA‐s, Suurbritannias, Venemaal ja mujal.

Lena Revenko ja Irena Aizeni ühisnäitus „Jänesed, rebased ja teised inimesed“Mõlemad kunst­ni­kud on sün­di­nud endi­ses NSVL‐s – Lena Valgevenes Minskis ja Irena Venemaal Jaroslavlis. Mõlemad on õppi­nud illust­rat­siooni ja alus­ta­nud oma kunst­ni­ku­teed sel alal. Irena lõpe­tas kõrg­kooli Jaroslavlis, Lena Jeruusalemmas. Lena Revenko ja Irena Aizeni ühisnäitus „Jänesed, rebased ja teised inimesed“Rahvusvahelist tun­nus­tust ja tun­tust on nad aga koge­nud eelkõige vabade kuns­tide vil­je­le­ja­tena. Käekirjad on kunst­ni­kel küll eri­ne­vad, ent mõlema loo­me­laad on mit­me­ki­hi­line, kõi­ku­des süm­bo­lismi ja sür­rea­lismi vahel.
Lena Revenko teh­nika on isi­ku­pä­rane ja täiesti uni­kaalne. Kasutades vanu pabe­reid ja raa­ma­tu­lehti, mik­si­des eri­ne­vaid värve ja teh­ni­kaid, saa­vu­tab ta usku­ma­tult vai­mus­tava ja ori­gi­naalse tule­muse. Kunstnik Irena Aizeni töö­del seik­leb läbi­valt ringi ise­moodi jänes. Just läbi loo­ma­ku­jun­dite anna­vad mõle­mad kunst­ni­kud edasi inim­likke tun­deid.

Kunstnik Viive Noor näi­tu­sel esin­da­tud kunst­ni­kest :

Nad on mõle­mad hea teh­ni­kaga, mõle­mad on väga head joo­nis­ta­jad, mis täna­päe­val pole üldse tava­line. Mõlemal on väga tugev kolo­rii­di­taju. Mulle meel­dib, et pil­did on kõik väga sügava mõt­tega. Lisaks toe­tu­vad nad mõle­mad natuke tra­dit­sioo­ni­li­sele vanale kuns­tile. Kui vaa­data näi­teks Irena töid, tuleb selle kaudu meelde rene­s­ans­si­maa­lid, maas­ti­kud ja asjad. Lena puhul ma tun­nen juu­di­kul­tuuri jooni, mosaiike ja kõike.“

Värvikad ja mõt­te­ai­net pak­ku­vad tööd võlu­vad lapsi, aga paku­vad süga­va­mat mõist­mist siiski täis­kas­va­nud vaa­tajale.

Irena Aizeni näi­tus on ava­tud 3. oktoob­rini ja Lena Revenko näi­tus 30. oktoob­rini.