(Eesti) Tähestik

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Väljapanek "Tähestik"10. sep­tem­brist 19. ok­too­bri­ni 2018. a Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas väl­japanek “Täh­estik”.

Tähed vapralt kind­las reas, kõig­il koht on teiste seas. Omanäo­line täh­estik. 4.a klas­si õpi­lased kan­navad edasi kun­st­nik Lena Revenko ideid.