LiiklusnädalAlates 17. sep­temb­rist kor­ral­dab Maanteeamet koos­töös Lääne‐Virumaa raa­ma­tu­ko­gu­dega liik­lus­nä­dala, et pöö­rata tähe­le­panu ohu­tule liik­le­misele. Saabumas on pime aeg ning ei teeks halba mõned tõed taas üle kor­rata.

Nimelt saab liik­lus­nä­da­laga lii­tu­nud raa­ma­tu­ko­gus panna proo­vile oma liik­lus­tead­mised ja lahen­dada vik­to­riini. Osalema on ooda­tud kõik huvi­li­sed ole­ne­mata east, sest Maanteeamet on pan­nud kokku eri­ne­vad küsi­mu­sed nii väi­ke­s­tele las­tele, suu­re­ma­tele las­tele kui täis­kas­va­nu­tele. Iga lahen­daja saab ka väi­kese auhinna ning või­ma­luse võita loo­si­au­hindu.
Tapa val­las saab liik­lus­vik­to­riini lahen­dada ja auhindu võita Tapa, Lehtse, Jäneda ja Tamsalu raa­ma­tu­ko­gu­des.
Tule ja pane oma tead­mised proo­vile !