(Eesti) Liiklusnädal raamatukogus

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

LiiklusnädalAlates 17. sep­tem­brist ko­r­raldab Maan­teeamet koost­öös Lääne-Viru­maa raa­matukogude­ga li­ik­lus­nä­dala, et pööra­ta tähelepanu ohutule li­ik­lemise­le. Saabu­mas on pime aeg ning ei teeks hal­ba mõned tõed taas üle korrata.

Nimelt saab li­ik­lus­nä­dala­ga li­itunud raa­matuko­gus pan­na proovile oma li­ik­lus­tead­mised ja la­hen­da­da vik­tori­i­ni. Os­ale­ma on oo­datud kõik huvilised olen­e­ma­ta east, sest Maan­teeamet on pan­nud kokku er­inevad küsimused nii väikestele lastele, su­ure­matele lastele kui täiskas­vanutele. Iga la­hen­da­ja saab ka väikese auhin­na ning või­maluse või­ta loosiauhindu.
Tapa val­las saab li­ik­lusvik­tori­i­ni la­hen­da­da ja auhin­du või­ta Tapa, Lehtse, Jäne­da ja Tam­salu raamatukogudes.
Tule ja pane oma tead­mised proovile!