Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Raamatunäitus "Lehtse kool läbi aegade"18. sep­tem­brist 29. oktoo­bri­ni 2018. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Lehtse kool läbi aegade”.

Lehtse kooli alguseks loetakse aas­tat 1863. Sel­l­el aastal 20. oktoo­bril tähis­tatakse kooli 155. aastapäe­va. Lehtse kool asus kaua endis­es Pru­u­na mõisas ja 2017. aas­ta sügis­est alus­ta­ti kooli­ga juba ale­vis uues keskuse­hoones. Näi­tus teeb taga­si­vaate endis­tele aegadele, hoonetele ja inimestele. Saab näha kunagise kooli­raa­matukogu van­i­maid säil­in­ud raa­ma­tu­id ja endiste õpi­laste poolt koost­atud-kir­ju­tatud raa­ma­tu­id. Näi­tusega tähis­tame ka Euroopa kul­tu­uripäran­di­aa­s­tat.