(Eesti) Lehtse kool läbi aegade

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage.

Raamatunäitus "Lehtse kool läbi aegade"18. sep­tem­brist 29. ok­too­bri­ni 2018. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Lehtse kool läbi ae­gade”.

Lehtse kooli al­guseks loetakse aa­s­tat 1863. Sel­l­el aastal 20. ok­too­bril tähis­tatakse kooli 155. aastapäe­va. Lehtse kool asus kaua endis­es Pru­u­na mõisas ja 2017. aas­ta sügis­est alus­ta­ti kooli­ga juba ale­vis uues keskuse­hoones. Näi­tus teeb taga­si­vaate endis­tele ae­gadele, hoonetele ja in­imestele. Saab näha ku­nagise kooli­raa­matukogu van­i­maid säil­in­ud raa­ma­tu­id ja endiste õpi­laste poolt koost­atud-kir­ju­tatud raa­ma­tu­id. Näi­tusega tähis­tame ka Eu­roopa kul­tu­uripäran­di­aa­s­tat.