(Eesti) Targalt liikluses: vaata enne vasakule, heida pilku paremale

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Näitus "Targalt liikluses: vaata enne vasakule, heida pilku paremale" Näitus "Targalt liikluses: vaata enne vasakule, heida pilku paremale"1. ok­too­brist 2. no­vem­bri­ni 2018 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas näi­tus “Tar­galt li­ik­lus­es: vaa­ta enne vasakule, hei­da pilku pare­male”.

Täiskas­vanute üle­sandeks on ku­jun­da­da lastes posi­ti­ivset hoiakut li­ik­luseeskir­jade täit­misesse. Õpeta­da lastele li­ik­lus­es et­te­tule­vate ohtude ja oluko­r­dade la­hen­damist. Koost­öös su­u­dame rohkem!