Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Näitus "Targalt liikluses: vaata enne vasakule, heida pilku paremale" Näitus "Targalt liikluses: vaata enne vasakule, heida pilku paremale"1. oktoo­brist  2. novem­bri­ni 2018 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas näi­tus “Tar­galt liik­lus­es: vaa­ta enne vasakule, hei­da pilku pare­male”.

Täiskas­vanute üle­sandeks on kujun­da­da lastes posi­ti­ivset hoiakut liik­luseeskir­jade täit­misesse. Õpeta­da lastele liik­lus­es ette­tule­vate ohtude ja oluko­r­dade lahen­damist. Koost­öös suu­dame rohkem!