(Eesti) Raamatul on juubel: “Väike prints” 75

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage.

Raamatuväljapanek "Raamatul on juubel: "Väike prints" 75"3.–30. ok­too­bri­ni 2018. a Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Raa­mat­ul on ju­ubel: “Väike prints” 75″.

An­toine de Saint-Ex­upéry “Väike prints” peab il­mu­misju­ube­lit. See raa­mat on ol­nud läbi ae­gade kõige loe­tum ja tõl­gi­tum teos Prantsus­maal. Samu­ti val­i­ti see 20. saj prantslaste lem­mikraa­matuks. Raa­matu sisu ei vanane ning pakub endis­elt lugemise­la­musi igas vanus­es in­imestele.